asociace mlok

stanovy

Stanovy Asociace Mlok

Stanovy byly připraveny a schváleny 12. 9. 2011 na základě aktualizace stanov ze dne 4.8. 2004 (registrované Ministerstvem vnitra dne 4.8. 2004 pod č.j. VS11-1/08107/04-R) valnou hromadou Asociace. V roce 2016 jsou členy Asociace: Miloš Vojtěchovský (předseda, člen rady), Petr Vrba (místopředseda, člen rady, pokladník, člen rady),Veronika Resslová, Alexandr Krestovský, Michael Delia, Lloyd Dunn, Helena Čtyřoká, Petr Valer, Dagmar Šubrtová.

Preambule:

Asociace Mlok je nevládní nezisková organizace, která si klade za cíl vytvářet podmínky a poskytovat zázemí jednotlivcům i skupinám, činným v kulturním a neziskovém sektoru v České republice i v zahraničí.

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Název sdružení zní "Asociace Mlok". Asociace Mlok se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 2 - Cíl sdružení

Asociace Mlok působí v následujících oblastech: výzkum, vzdělávání a aplikace informačních a komunikačních technologií, podpora souvisejících aktivit a rozvíjení jejich kvality, stimulace inovativních kulturních a vzdělávacích projektů v místním i v mezinárodním měřítku. Cílů Asociace Mlok bude dosahováno: zajišťováním organizace, přípravy a realizace kulturních akcí (výstav, festivalů, veřejných diskuzí, sympozií), vydáváním publikací, distribucí informací prostřednictvím různých médiím, poskytovaní služeb veřejnosti v oblasti internetu a audiovizuální technologie, prezentací českých i zahraničních umělců a studentů na zahraničních i tuzemských výstavách a festivalech, zaměřených na současnou uměleckou tvorbu.

Čl. 3 - Vznik a zánik členství

Členem Asociace Mlok se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba vyvíjející svou činnost v souladu se stanovami Asociace Mlok, jejíž písemnou přihlášku schválí valná hromada sdružení. Přihlášku za osoby mladší 18 let podávají jejich zákonní zástupci. O přijetí rozhoduje valná hromada na svém nejbližším zasedání po doručení přihlášky. Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena.

Vedle řádných členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy Asociace Mlok. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze s rozhodnutí výkonného výboru, poruší-li nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst sdružení. Čestný člen má právo účastnit se akcí sdružení a zasedání valných hromad bez práva hlasovat.
Členství v Asociaci Mlok zaniká: zánikem Asociace Mlok, dnem doručení písemného oznámení Radě Asociace Mlok o vystoupení člena, zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny Rady Asociace Mlok, smrtí člena-fyzické osoby, zánikem člena-právnické osoby.
Důvodem zrušení členství je zejména: Závažné porušení stanov sdružení, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve sdružení, závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve sdružení, ohrožení nebo porušení dobré pověsti sdružení neúčast na dvou valných hromadách po sobě bez omluvy a neúčast na ostatní činnosti sdružení. Návrh na zrušení členství může podat kterýkoliv člen sdružení a uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá. S návrhem na zrušení členství musí být člen, jehož se návrh týká seznámen nejméně 5 dnů před jednáním Rady Asociace Mlok o zrušení jeho členství. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele. Ukončení členství musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů. Člen, o jehož ukončení členství se jedná, musí být přizván na jednání Rady Asociace Mlok. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.

Čl. 4 - Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména: účastnit se Valné hromady členů Asociace, volit a být volen do orgánů Asociace MLOK, podávat návrhy Radě Asociace a žádat jejich projednání, být informován o činnosti Rady a celé Asociace, včetně hospodaření. Členové jsou povinni: při naplňování předmětu činnosti jednat čestně a svědomitě a dodržovat ujednání uvedená ve stanovách, svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, dodržovat stanovy Asociace, respektovat usnesení Rady Asociace a Valné hromady, platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání Valné hromady. Členové jsou povinni při naplňování předmětu činnosti jednat v souladu s posláním sdružení

Čl. 5 - Organizační struktura a orgány Asociace Mlok

Orgány Asociace jsou valná hromada a Rada Asociace Mlok.

Čl. 6 - Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace. Schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok. Valnou hromadu svolává předseda Asociace Mlok. Předseda svolá valnou hromadu vždy, když o to požádají nejméně 5 členů sdružení nebo člen Rady Asociace Mlok. Pokud tak neučiní do 15 ode dne doručení žádosti o svolání valné hromady, mohou valnou hromadu svolat ti členové Asociace nebo člen Rady Asociace, kteří dali podnět k jejímu svolání. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna 1/4 z celkového počtu členů, rozhodnutí přijímá většinou hlasů přítomných členů.
Valná hromada: projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet Asociace Mlok, schvaluje výši členských příspěvků, schvaluje změnu stanov, rozhoduje o rozpuštění sdružení. Valná hromada se svolává pozvánkami zaslanými poštou nebo mailem členům a čestným členům nejméně 7 dnů před termínem jednání. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě kratší. Je-li předmětem jednání valné hromady změna stanov, projednání plánu činnosti nebo výroční zprávy musí být podkladové materiály zaslány členům sdružení spolu s pozvánkou. Není-li rozeslání z objektivních důvodů možné, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem valné hromady je možné si podklady vyzvednout popř. že budou rozdány při presenci. Není-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomna 1/4 členů sdružení, svolá Rada Asociace Mlok náhradní valnou hromadu novou pozvánkou s tím, že lhůta k jejímu svolání dle odst.5 se zkracuje na polovinu. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 4 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopná usnášení nadpoloviční většinou přítomných. Usnášeníschopnost valné hromady zjišťuje před zahájením valné hromady pověřený člen Rady Asociace Mlok na základě listiny přítomných členů.
Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň: popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, obsah protestu člena sdružení, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. Do zápisu o valné hromadě je každý člen a čestný člen sdružení na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy.

Čl. 7 - Rada Asociace Mlok

Rada Asociace Mlok je výkonným a řídícím orgánem sdružení. Rada Asociace Mlok má 3 členy. Funkční období členů Rady je stanoveno na 2 roky. Odstupující člen Rady navrhuje svého nástupce.
V čele Rady Asociace Mlok stojí předseda, kterého volí Rada na dobu jednoho roku. Předseda Rady Asociace Mlok řídí činnost asociace a je jejím statutárním orgánem. Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady Asociace. Rada Asociace Mlok přijímá rozhodnutí většinou hlasů přítomných členů, Radu Asociace svolává předseda nebo jiný pověřený člen rady nejméně dvakrát ročně. Rada Asociace Mlok zejména: řídí činnost sdružení, rozhoduje o přijetí za člena sdružení a o ukončení členství ve sdružení, svolává valnou hromadu, schvaluje vnitřní předpisy sdružení, rozhoduje o zřízení poradních orgánů sdružení.
Rada Asociace může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů Rady Asociace Mlok, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Ustavení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami je neplatné. V případě nebezpečí z prodlení může Rada Asociace Mlok rozhodovat per rollam. Rozhodování per rollam se provádí v období mezi Rady zásadně formou zaslání návrhu poštou nebo mailem jednotlivým členům Rady. Rozhodnutí per rollam nabývá platnosti kladným vyjádření posledního člena Rady, kterým bylo dosaženo potřebné většiny a podpisem předsedy.

Čl. 8 - Zásady hospodaření

Hospodaření Asociace se řídí obecně platnými právními předpisy. Prostředky na svoji činnost získává Asociace: z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Valná hromada, darů, dotací a odkazů, z příjmů z vlastní činnosti.

Čl. 9 - Zánik sdružení

Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném rozpuštění sdružení rozhoduje valná hromada 2/3 většinou členů. Majetkové vypořádání sdružení se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady. Likvidátora v případě zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Rada Asociace Mlok. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí Rady Asociace Mlok.

Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra. Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna Rada Asociace.